TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SHITJES, në fuqi që nga data 12/11/2021

Premisa

Kushtet dhe kushtet e mëposhtme të shitjes rregullojnë shitjen në këtë faqe interneti "https://www.gemimarket.it” (Uebsajti). Shitësi është Gemi Elettronica Srl, me seli në Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Dhoma e Tregtisë e MI - 2114222, numër TVSH IT01765660764, kapital aksionar 80.000,00 € i paguar plotësisht (<4hS). >Neni 1. Fusha e aplikimit

1.1 Shitja në faqen e internetit përfaqëson një marrëveshje shitjeje në distancë të rregulluar nga Kapitulli I, Titulli III (neni 45 e vijues) të Dekretit Legjislativ 6 shtator 2005, nr. 206 (italisht Kodi i Konsumatorit) dhe me Dekretin Legjislativ të 9 Prillit 2003, Nr. 70 mbi tregtinë elektronike.

1.2 Kushtet dhe kushtet e përgjithshme të shitjes zbatohen për të gjitha shitjet e përpunuara nga Shitësi në faqen e internetit. Kushtet llogariten vetëm duke marrë parasysh ditët e punës dhe duke përjashtuar të shtunën, të dielën dhe festat.

1.3 Kushtet e përgjithshme të shitjes mund të ndryshohen dhe/ose modifikohen në çdo kohë. Ndryshimet eventuale dhe/ose kushtet e reja do të jenë të vlefshme duke filluar nga data e publikimit të tyre në faqen e internetit. Për këtë arsye, përpara se të bëjnë ndonjë porosi, përdoruesit janë të ftuar të vizitojnë rregullisht faqen e internetit në mënyrë që të lexojnë versionin më të përditësuar të Kushteve të Përgjithshme të Shitjes.

1.4 Kushtet dhe Kushtet e Përgjithshme të Shitjes janë të zbatueshme. ato në fuqi në datën në të cilën është vendosur një urdhër blerje.

1.5 Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes nuk rregullojnë shitjen e produkteve dhe/ose ofrimin e shërbimeve nga palë të tjera përveç Shitësit, në dispozicion në faqen e internetit përmes lidhjeve, banerëve ose hiperlidhjeve. Përpara se të përfshihet në transaksione tregtare me këto palë, përdoruesi duhet të kontrollojë kushtet e tyre të shitjes. Shitësi nuk është përgjegjës për furnizimin e shërbimeve dhe/ose shitjen e produkteve nga këto palë. Shitësi nuk kryen asnjë kontroll dhe/ose monitorim të faqeve të internetit që mund të arrihen përmes këtyre lidhjeve. Shitësi nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre faqeve të internetit, as për ndonjë gabim të mundshëm dhe/ose lëshim dhe/ose shkelje ligjore nga faqet e mësipërme të internetit.

1.6 Përdoruesi duhet të lexojë me kujdes këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shitja dhe të gjitha informacionet e tjera që Shitësi ofron në faqen e internetit, gjithashtu gjatë procesit të blerjes.

1.7 Dorëzimi i porosisë së blerjes përbën pranimin e këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes.

Neni. 2. Blerjet përmes faqes së internetit

2.1 Blerja përmes faqes së internetit i lejohet përdoruesit që

 • është përdorues i regjistruar i faqes së internetit < /li>
 • vepron edhe si konsumator edhe si tregtar. Në bazë të nenit 3, paragrafi I, le. a) të Kodit të Konsumatorit, "konsumator" përkufizohet si një person fizik që vepron për qëllime që nuk lidhen me ndonjë veprimtari biznesi, tregtare, profesionale ose artizanale që ai mund të kryejë. Në bazë të nenit 3, paragrafi I, le. c) të Kodit të Konsumatorit, "tregtar" përkufizohet si një person fizik që vepron për qëllime që lidhen me veprimtarinë e tij/saj biznesore, tregtare, profesionale ose artizanale..

2.2 Në në rast të porosive që janë anormale në lidhje me sasinë dhe/ose shpeshtësinë e blerjeve, Shitësi rezervon të drejtën të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të ndaluar parregullsitë.

2.3 Shitësi rezervon të drejtën të refuzojë ose anulojë. porositë e bëra:

 • nga një përdorues me të cilin Shitësi është në mosmarrëveshje
 • nga një përdorues që ka shkelur këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes
 • nga një përdorues që ka dërguar të dhëna personale të rreme, të paplota ose ndryshe të pasakta ose që nuk i ka dërguar Shitësit dokumentet e kërkuara

Neni 3. Regjistrimi në faqen e internetit

3.1 Për t'u regjistruar në faqen e internetit, përdoruesi duhet të plotësojë formularin e regjistrimit, duke futur të dhënat e mëposhtme:

 • emri
 • mbiemri
 • email
 • adresa
 • telefoni
 • fiskali i kodit.

3.2 Përdoruesi merr përsipër të informojë menjëherë Shitësin nëse ka dyshime ose bëhet i tillë. i vetëdijshëm për çdo përdorim ose zbulim të paligjshëm të të dhënave në fjalë.

3.3 Përdoruesi garanton në këtë mënyrë që të dhënat personale të dhëna gjatë procedurës së regjistrimit për faqen e internetit janë të plota dhe të vërteta dhe merr përsipër të dëmshpërblejë dhe mbajë të padëmshëm Shitësin kundër çdo lloji të caktuar. humbjet, dëmtimet dhe/ose detyrimet që rrjedhin nga dhe/ose në çfarëdo mënyre të lidhura me shkeljen nga përdoruesi të dispozitave në lidhje me regjistrimin në faqen e internetit ose ruajtjen e kredencialeve të regjistrimit.

Neni 4. Informacioni i kërkuar për Duke hyrë në një Marrëveshje

4.1 Në përputhje me Dekretin Legjislativ të 9 Prillit 2003, Nr. 70 mbi tregtinë elektronike, Shitësi informon përdoruesin se:

 • për të përfunduar marrëveshjen e blerjes në faqen e internetit, përdoruesi duhet të plotësojë një formular porosie në format elektronik dhe t'ia dërgojë Shitësit në mënyrë elektronike, duke ndjekur udhëzimet që do të shfaqen herë pas here në faqen e internetit;
 • marrëveshja është lidhur kur formulari i porosisë të arrijë në serverin e Shitësit
 • pasi të jetë dorëzuar formulari i porosisë, Shitësi do t'i dërgojë përdoruesit, në adresën e postës elektronike të dhënë, një konfirmim porosie që përmban sa vijon:
  • përshkrimet e blerjes
  • çmimi përkatës
  • një tregues i pagesës do të thotë
  • një tregues i kostove të dorëzimit
  • një tregues të kostove të dorëzimit dhe çdo kosto shtesë.

Neni 5. Disponueshmëria e produktit

5.1 Disponueshmëria e produktit monitorohet dhe përditësohet vazhdimisht. Megjithatë, duke qenë se faqja e internetit mund të vizitohet njëkohësisht nga përdorues të ndryshëm, është e mundur që më shumë se një përdorues të blejë të njëjtin produkt në të njëjtën kohë. Në këto raste, Produkti mund të shfaqet si i disponueshëm për një kohë të shkurtër, edhe pse në fakt është i mbaruar ose për momentin i padisponueshëm, pasi rimbushja është e nevojshme.

5.2 Sajti i internetit përmban informacione në lidhje me disponueshmërinë e secilit prej tyre. Produkti.

5.3 Nëse Produkti rezulton i padisponueshëm për arsyet e lartpërmendura ose në raste të tjera të mosdisponueshmërisë së papritur të produktit, pa paragjykuar çdo të drejtë tjetër ligjore të përdoruesit, veçanërisht ato të parashikuara në Librin IV, Titulli II , Kreu XIV i Kodit Civil Italian, Shitësi do të informojë menjëherë përdoruesin. Prandaj, përdoruesi do të ketë të drejtë të ndërpresë marrëveshjen në përputhje me nenin 61, paragrafët 4 dhe 5 të Kodit të Konsumatorit.

5.4 Në mënyrë alternative dhe pa cenuar të drejtat e tij/saj, përdoruesi mund të pranojë:

 • një zgjatje e periudhës së dorëzimit
 • një produkt me vlerë ekuivalente ose më të lartë (në këtë rast, me pagesën e diferencës dhe me pranimin e shprehur nga përdoruesi)
 • një kupon zbritjeje që do të shpenzohet për blerjet në sajt. Shuma e kuponit të zbritjes, data e skadencës dhe çdo kufizim do të komunikohen nga Shitësi herë pas here.

5.5 Nëse kërkohet një rimbursim për shumën e paguar për blerjen e Produkteve. që më vonë rezultoi i padisponueshëm, Shitësi do të rimbursojë në maksimum 10 ditë.

5.6 Nëse përdoruesi shfrytëzon të drejtën për të përfunduar marrëveshjen në përputhje me nenin 61, paragrafët 4 dhe 5 të Kodit të Konsumatorit, marrëveshja e blerjes do të përfundojë. Nëse pagesa e shumës totale të detyrimit - dhënë nga çmimi i Produktit, tarifat e dërgesës, nëse është e aplikueshme, dhe çdo kosto tjetër shtesë që rezulton nga porosia (Shuma totale e detyrimit) - është bërë tashmë, Shitësi do të rimbursojë totalin Shuma e detyrimit sipas nenit "Metodat e pagesës për blerjet e bëra përmes faqes së internetit".

Art. 6. Fleta e produktit

6.1 Çdo produkt shoqërohet nga një fletë informacioni produkti që ilustron veçoritë e tij kryesore (Fleta e produktit). Imazhet dhe përshkrimet në faqen e internetit riprodhojnë veçoritë e Produkteve me sa më besnikëri të jetë e mundur. Megjithatë, ngjyrat e produkteve mund të ndryshojnë nga ato aktuale për shkak të cilësimeve të sistemeve kompjuterike ose kompjuterëve të përdorur për t'i parë ato. Për më tepër, imazhet e produktit në fletën e produktit mund të ndryshojnë në madhësi ose në lidhje me produktet shtesë. Kështu, këto imazhe duhet të kuptohen si të përafërta dhe që nënkuptojnë pragjet e tolerancës të pranuara përgjithësisht. Për qëllime të marrëveshjes së shitjes së mallrave, përshkrimi i Produktit në formularin e porosisë të transmetuar nga përdoruesi do të merret si pikë referimi.

Neni 7. Çmimet

7.1 Të gjitha çmimet përfshijnë TVSH-në.

7.2 Shitësi ruan të drejtën të ndryshojë çmimin në çdo kohë, pa njoftim paraprak, duke u kuptuar që çmimi i ngarkuar për përdoruesit do të jetë ai i listuar në Faqja e internetit në momentin e vendosjes së porosisë dhe asnjë luhatje (rritje ose ulje) nuk do të regjistrohet pas transmetimit të porosisë në fjalë.

7.3 Kostot e transportit, nëse ka, tregohen shprehimisht dhe veçmas në porosi. formulari, përpara se përdoruesi të vazhdojë të transmetojë të njëjtën gjë.

Neni 8. Porositë e blerjes

8.1 Shitësi do t'i dorëzojë Produktet vetëm pasi të marrë konfirmimin e pagesës së suksesshme të shumës totale. Për shkak të përdorimit. Pronësia e Produkteve do t'ju transferohet në momentin e dorëzimit, e kuptuar si koha e dorëzimit të produktit tek transportuesi. Çdo rrezik i humbjes ose dëmtimit të produktit(eve) që nuk mund t'i atribuohet Shitësit, do t'i kalojë përdoruesit, sapo ky i fundit ose një palë e tretë e caktuar nga përdoruesi, përveç korrierit, të fitojë materialisht posedimin e produktit(eve) .

Shërbimi i zgjedhur nga ju do të kryhet vetëm pas pagesës së shumës totale të detyrimit. Shitësi rezervon të drejtën të mos ofrojë shërbimin nëse, pas dorëzimit të porosisë suaj të blerjes, konstatohet se nuk keni paguar të gjithë ose një pjesë të shumës totale të detyrimit.

8.2. Kontrata e blerjes ndërpritet me kusht që të mos paguhet shuma totale e detyrimit. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe me shkrim me ju, porosia do të anulohet në përputhje me rrethanat.

8.3 Për të dërguar një porosi blerjeje është e nevojshme të lexoni dhe miratoni këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes, duke klikuar kutinë përkatëse në faqet e procesit të blerjes. Mospranimi i këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes do ta bëjë të pamundur blerjen në këtë faqe interneti.

Neni 9. Metodat e pagesës për blerjet e bëra nëpërmjet sajtit të internetit

9.1 Pagesa në këtë faqe interneti. Faqja e internetit mund të bëhet nga:

 • Kartat e pagesës
 • PayPal
 • Paratë në dorëzim
 • Transferta bankare.

9.2 Shitësi pranon kartat e mëposhtme të kreditit:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Tarifa do të bëhet vetëm pasi (i) të jenë verifikuar detajet e kartës suaj të pagesës të përdorura për pagesë dhe (ii) lëshuesi i kartës së pagesës të përdorur nga ju keni lëshuar autorizimin e debitit.

Në zbatim të Direktivës 2015/2366/ (BE) për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm (PSD2), përdoruesi informohet se mund t'i kërkohet të përfundojë blerjen procesi duke përmbushur kriteret e vërtetimit të kërkuara nga institucioni i pagesave i ngarkuar për trajtimin e transaksionit të pagesës online. Kriteret e vërtetimit i referohen identitetit të përdoruesit (për të përmbushur këtë kriter përdoruesi duhet të jetë i regjistruar në Uebfaqe gjatë transaksionit të blerjes) dhe njohuritë kontekstuale të kodit të vërtetimit të transmetuar nga institucioni i pagesës (Strong Customer Authentication). Dështimi për të përfunduar këtë procedurë mund ta bëjë të pamundur finalizimin e blerjes në faqen e internetit.

Të dhënat konfidenciale të kartës së pagesës (numri i kartës, mbajtësi, data e skadencës, kodi i sigurisë) janë të koduara dhe transmetohen drejtpërdrejt në institucioni përkatës i pagesës pa kaluar nëpër serverët e përdorur nga Shitësi. Prandaj, shitësi nuk ka kurrë akses dhe nuk i ruan të dhënat e kartës suaj të pagesës të përdorur për të paguar për Produktet.

Tarikimi i shumës totale të detyrimit do të bëhet vetëm në momentin e transmetimit të porosisë. .

9.3 Për sa i përket pagesave me PayPal, përdoruesi do të ridrejtohet në faqen e internetit www.paypal.com, ku do të bëjë pagesën në bazë të procedurës së përcaktuar të rregulluar nga PayPal dhe termave dhe kushteve të marrëveshjen e rënë dakord midis përdoruesit dhe PayPal. Të dhënat e futura në faqen e internetit të PayPal do të përpunohen drejtpërdrejt nga PayPal dhe nuk do të dërgohen ose ndahen me Shitësin. Kështu, Shitësi nuk është në gjendje të dijë, ose të mësojë përmendësh në asnjë mënyrë, detajet e kartës së kreditit të lidhura me llogarinë e përdoruesit në PayPal, ose detajet e çdo forme tjetër pagese të lidhur me llogarinë në fjalë.

Nëse pagesa bëhet. bërë përmes PayPal, shuma totale e detyrimit do të tarifohet nga PayPal në llogarinë e përdoruesit në të njëjtën kohë me përfundimin e marrëveshjes online. Nëse marrëveshja ndërpritet, ose në çdo rast tjetër rimbursimi, për çfarëdo arsye, shuma e rimbursimit që i takon përdoruesit do të kreditohet në llogarinë e përdoruesit në PayPal. Afati për kreditimin e shumës në mjetin e pagesave të lidhur me këtë llogari varet ekskluzivisht nga PayPal dhe sistemi bankar. Pasi porosia e kredisë të jetë rregulluar në favor të llogarisë së përmendur, Shitësi nuk do të konsiderohet përgjegjës për ndonjë vonesë ose lëshim në kreditimin e rimbursimit tek Përdoruesi. Çdo lloj rimbursimi që do të bëhet në përputhje me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes do të bëhet në llogarinë e përdoruesit në PayPal.

9.4 Nëse zgjidhni paratë në dorëzim si një mjet pagese, Shitësi ju informon. se dërgesa do të paguhet me një tarifë shtesë prej 5,90 €, ose shumën e ndryshme të treguar në faqen e internetit. Nëse zgjidhni të paguani me para në dorëzim, në momentin e dorëzimit të Produkteve duhet të keni para në dorë të shumës së treguar në porosinë e blerjes (pasi korrieri nuk është i autorizuar të pranojë çeqe ose të japë para në këmbim): nëse nuk , kontrata e blerjes do të konsiderohet e zgjidhur me të drejtë, në zbatim dhe për qëllime të nenit 1456 të Kodit Civil Italian. Ju do të njoftoheni për zgjidhjen e kontratës dhe për pasojë anulimin e porosisë. Çdo rimbursim që do të bëhet në përputhje me këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes do të bëhet me transfertë bankare në detajet bankare të ofruara nga ju.

9.5 Nëse vendosni të paguani me transfertë bankare, pasi të jetë marrë porosia, Shitësi do të njoftojë përdoruesin me email për detajet e bankës dhe afatin për kryerjen e transfertës. Email-i mund të përmbajë kërkesën për të dërguar me email faturën e transferimit të kryer ose konfirmimin e të njëjtës.

Në rast të pagesës nëpërmjet transfertës bankare, afati i dorëzimit të produktit(eve) do të fillojë nga data e marrjes së transfertës bankare nga ana e Shitësit, ose nga data në të cilën transferta bankare është konfirmuar se është urdhëruar në favor të Shitësit, cilado qoftë e para.

Përveçse kur është rënë dakord ndryshe, Shërbimet. do të sigurohet vetëm pas marrjes me transfertë bankare të shumës totale të detyrimit.

Përdoruesit i kërkohet të specifikojë:

 • numrin e referencës së porosisë së blerjes
 • data e porosisë së blerjes.

Pasi të jetë bërë porosia, duhet të paguani brenda 7 ditëve pune. Mosrespektimi do të shkaktojë ndërprerjen automatike të marrëveshjes në 3 ditët e punës në vijim.

Neni. 10. Dorëzimi i produktit

10.1 Nuk ka kufizime për dorëzimin, përveç rasteve të treguara në faqen e internetit dhe/ose në fletën e produktit.

10.2 Shpenzimet për dorëzimin e produkteve, të cilat mund të ndryshojnë sipas procedurës së dorëzimit të zgjedhur nga përdoruesi, dhe çdo kosto tjetër të mundshme, do të përballohet nga përdoruesi, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në Fletën e produktit ose në pjesë të tjera ku komunikohet kjo.

10.3 Produktet do të dorëzohen brenda 3 ditëve nga marrja e porosisë dhe, në çdo rast, brenda tridhjetë ditëve, në fuqi nga dita në të cilën është lidhur marrëveshja.

10.4 Ju lutet të verifikoni. kushtet e produktit të dorëzuar. Pa paragjykuar faktin që rreziku i humbjes ose dëmtimit të Produktit, për arsye që nuk i atribuohen Shitësit, transferohet kur ju, ose një palë e tretë e caktuar nga ju dhe e ndryshme nga transportuesi, zotëroni fizikisht produktin, Shitësi ju sugjeron të kontrolloni numrin e Produkteve të marra dhe që paketimi të jetë i paprekur, i padëmtuar, jo i lagur ose i ndryshuar ndryshe, edhe në materialet mbyllëse; Gjithashtu, Shitësi ju sugjeron të tregoni në dokumentin e transportit të transportuesit, çdo anomali, duke pranuar në këtë rast paketën me rezervim. Në rast se paketa tregon shenja të dukshme të ngacmimit ose ndryshimit, këshillohet që të njoftoni menjëherë Shitësin. Në çdo rast, zbatohet e drejta e tërheqjes (nëse ka për Produktin) dhe garancia ligjore e konformitetit.

Neni 11. E drejta e Tërheqjes

11.1 Përdoruesi - i cili vepron si një përdorues. konsumatori - ka të drejtë të tërhiqet nga marrëveshja e shitjes së mallrave për Produktin pa treguar arsyen dhe pa kryer shpenzime dhe shpenzime shtesë nga ato të treguara në këtë nen, brenda katërmbëdhjetë ditëve kalendarike (E drejta e tërheqjes). Periudha e tërheqjes (Periudha e tërheqjes) skadon pas 14 ditësh:

a në rast të një porosie të vetme Produkti, nga dita kur përdoruesi ose një palë e tretë përveç operatorit dhe e caktuar nga përdoruesi hyn në posedim material të produktit;

b. në rast të një porosie të shumëfishtë me dërgesa të veçanta, nga dita kur përdoruesi ose një palë e tretë përveç transportuesit dhe e caktuar nga përdoruesi hyn në posedim material të Produktit të dorëzuar i fundit; ose

c. në rast të një porosie që lidhet me dërgimin e një produkti të grupeve të ndryshme ose të shumëfishta, nga dita kur ju ose një person i tretë, i ndryshëm nga transportuesi dhe i zgjedhur nga ju, fiton posedimin fizik të serisë së fundit ose të pjesës së fundit. .

11.2 Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, përdoruesi duhet të informojë Shitësin, përpara skadimit të Periudhës së Tërheqjes, për vendimin e tij për t'u tërhequr.

11.3 Ju keni ushtruar E drejta e tërheqjes brenda periudhës së tërheqjes nëse komunikimi përkatës është dërguar nga ju përpara skadimit të periudhës së tërheqjes. Ky komunikim duhet të transmetohet në mënyrat e mëposhtme:

Email: [email protected]

< p>Konsumatori do të marrë mjete të qëndrueshme ruajtjeje për komunikimin në lidhje me ushtrimin e së drejtës së tërheqjes, pasi barra e provës në lidhje me ushtrimin e kësaj të drejte përpara skadimit të Periudhës së Tërheqjes bie mbi përdoruesin.

11.4 Në rast të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, pasi të ushtrohet e drejta, përdoruesi duhet të organizojë që Produktet t'i kthehen Shitësit pa vonesë të panevojshme dhe në çdo rast përpara 14 ditëve kalendarike nga data përdoruesi ka informuar Shitësin për vendimin e tij për t'u tërhequr nga marrëveshja. Afati respektohet nëse përdoruesi ia dorëzon produktin(et) përpara skadimit të periudhës 14-ditore të përmendur më parë te korrieri i specifikuar nga Shitësi ose, në bazë të rrethanave përkatëse, te një korrier i zgjedhur (Retun Term). Produkti, i mbrojtur dhe i paketuar siç duhet dhe në paketimin e tij origjinal (nëse është e mundur) duhet të kthehet në adresën e mëposhtme (paketimi origjinal kërkohet gjithmonë nëse numrat serialë të produkteve janë shtypur në të):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Kostoja për kthimin e Produktit (duke përfshirë detyrimet doganore) është në shpenzimet e përdoruesit dhe kthimi bëhet nën përgjegjësinë e tyre.

11.6 Nëse përdoruesi tërhiqet nga marrëveshja, Shitësi do të rimbursojë shumën totale të detyrimit të paguar nga përdoruesi për produktin, duke përfshirë shpenzimet e dorëzimit pa vonesa të panevojshme dhe jo më vonë se kalendarin 14. ditë nga data në të cilën Shitësi u informua për vendimin e përdoruesit për t'u tërhequr nga marrëveshja. Rimbursimi do të ndodhë duke përdorur të njëjtën mënyrë pagese të përdorur për transaksionin origjinal. Në rast se përdoruesi i ka kthyer Produktet duke përdorur një transportues të zgjedhur prej tij dhe me kostot e tij, Shitësi mund të pezullojë rimbursimin deri në marrjen e Produkteve ose derisa të provoni demonstrimin tuaj se i keni dërguar Produktet mbrapsht, cilado qoftë më herët.

11.7 Përdoruesi është përgjegjës vetëm për uljen e vlerës së mallrave për shkak të një përdorimi të ndryshëm të produktit nga ai i nevojshëm për të përcaktuar veçoritë dhe funksionimin e produktit. Në çdo rast, Produkti duhet të mbahet, trajtohet dhe inspektohet me kujdesin normal dhe të kthehet i paprekur, i kompletuar në të gjitha pjesët e tij, plotësisht funksional, duhet të përfshijë gjithashtu të gjithë aksesorët dhe fletëpalosjet ilustruese, etiketat dhe vulën, nëse ka, të bashkangjitura. ndaj produktit dhe i paprekur dhe i pa ngatërruar, dhe krejtësisht i përshtatshëm për përdorimin për të cilin është menduar dhe pa shenja konsumimi ose papastërtie. Tërheqja zbatohet për Produktin në tërësi. Në këtë kuptim, ai nuk mund të ushtrohet vetëm për disa pjesë dhe/ose aksesorë (të cilët nuk përfaqësojnë dhe nuk janë produkte autonome) të produktit.

11.8 Nëse Produkti ka pësuar një humbje në vlerë që rezulton nga produkti. trajtimi i mallit, përveç atij të nevojshëm për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e Produktit, Shitësi rezervon të drejtën të zbresë nga shuma e rimbursimit një shumë të barabartë me këtë humbje në vlerë. Kompania do t'ju njoftojë brenda marrjes së produktit për rrethanë dhe si pasojë shumën e reduktuar të rimbursimit. Nëse rimbursimi është paguar tashmë, Kompania do të komunikojë të dhënat bankare për pagesën e shumës së detyruar nga përdoruesi për shkak të uljes së vlerës së produktit.

11.9 Në rast se tërheqja ka ndodhur. nëse nuk ushtrohet në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi, nuk do të rezultojë në zgjidhjen e kontratës dhe për pasojë nuk do të krijojë asnjë të drejtë rimbursimi. Shitësi do t'i komunikojë përdoruesit se do të refuzojë kërkesën për tërheqje nga marrja e produktit. Në rast se Produkti i është kthyer tashmë Shitësit, ai do t'i qëndrojë Shitësit për t'i hequr përdoruesit për marrjen që do të duhet të bëhet me pagesë dhe nën përgjegjësinë e përdoruesit.

11.10 Në në rast të tërheqjes së pjesshme nga Porositë e Shumëfishta, shuma e kostove të dorëzimit që do të rimbursohet në favor të përdoruesit do të llogaritet në përpjesëtim me vlerën e produktit që i nënshtrohet tërheqjes. Për shembull, përdoruesi ka bërë një porosi prej 200.00 euro, e cila përfshin dy produkte, i pari me vlerë 50.00 euro dhe i dyti me vlerë 150.00 euro, dhe kthen produktin me vlerë 150.00 euro, përdoruesi do të rimbursohet për një shumë të barabartë. në 75% të kostove të dorëzimit të bëra. Në çdo rast, shuma e kostove të dorëzimit që do të kthehen nuk do të kalojë kurrë atë që është paguar aktualisht nga përdoruesi.

Neni 12. Garancia ligjore e konformitetit

Të gjitha produktet e shitura në faqen e internetit. mbulohen nga garancia ligjore e konformitetit të parashikuar nga nenet 128-135 nga Dekreti Legjislativ N. 128-135 i Kodit të Konsumatorit (Garancia Ligjore).

Për kë zbatohet

Ligjore. Garancia është e rezervuar për konsumatorët. Prandaj, ai zbatohet vetëm për përdoruesit që kanë bërë blerjen në faqen e internetit për qëllime të ndryshme nga aktivitetet sipërmarrëse, tregtare, artizanale ose profesionale.

Kur zbatohet

Shitësi është përgjegjës ndaj- ndaj konsumatorit për çdo mospërputhje që ekziston në momentin e dorëzimit të produktit dhe bëhet e dukshme brenda dy viteve nga dërgimi i përmendur. Shitësi duhet të informohet për mospërputhjen, nën dënimin e konfiskimit të garancisë, brenda dy muajve nga data në të cilën është zbuluar.

Përveç rastit kur vërtetohet ndryshe, moskonformiteti materializohet brenda gjashtë muajve. nga data e dorëzimit të produktit supozohen se ekzistojnë që nga kjo e fundit, përveç rasteve kur supozimi është i papajtueshëm me natyrën e produktit ose me natyrën e mospërputhjes. Duke filluar nga muaji i shtatë pas dorëzimit të produktit, barra e provës për të vërtetuar se mospërputhja ka ekzistuar tashmë në momentin e dorëzimit të produktit, do të jetë mbi konsumatorin.

Me qëllim që ta marrë atë. Përfitimi i Garancisë Ligjore, kështu duhet të siguroni prova të datës së blerjes dhe dorëzimit të mallit. Prandaj, këshillohet që, për të vërtetuar blerjen, të mbani faturën e dërguar nga Shitësi, si dhe dokumentin e transportit ose çdo dokument tjetër që vërteton datën e blerjes (si p.sh. pasqyra e kartës së kreditit ose pasqyra bankare ) dhe datën e dorëzimit.

Në rast të zgjidhjes së kontratës, Shitësi do t'i kthejë konsumatorit shumën totale të paguar, që përbëhet nga çmimi i blerjes së Produktit, kostot e transportit dhe çdo kosto tjetër shtesë. Në rast të uljes së çmimit, Shitësi do të rimbursojë shumën e uljes, të rënë dakord më parë me konsumatorin. Shuma e rimbursimit ose zvogëlimit do t'i kreditohet mjetit ose zgjidhjes së pagesës të përdorur nga konsumatori për blerjen.

Shitësi nuk mban përgjegjësi në rast dëmtimi të çfarëdo lloji që rezulton nga gabimi i papërshtatshëm. përdorimi i Produktit ose në rast dëmtimi që rezulton nga rrethana të paparashikueshme ose forcë madhore.

Nëse e keni bërë blerjen si 'profesionist' në përputhje me dispozitat e Kodit të Konsumatorit, paragrafët e mëparshëm të këtij neni nuk zbatohet. Garancia ligjore e parashikuar nga neni. 1490 i Kodit Civil Italian.

Neni 13. Garancia standarde e prodhuesit

13.1 Produktet e shitura në faqen e internetit mund, sipas natyrës së tyre, të mbulohen nga një garanci standarde e lëshuar nga prodhuesi (Garancia konvencionale). Përdoruesi mund të kërkojë vetëm të drejtën e tij për garancinë me prodhuesin. Kohëzgjatja, qëllimi (përfshirë shtrirjen gjeografike), kushtet dhe procedurat, llojet e dëmtimeve/defekteve të mbuluara dhe kufizimet e Garancisë Standarde përcaktohen nga secili prodhues dhe janë të specifikuara në të ashtuquajturën certifikatë garancie që gjendet në paketimin e produktit. Garancia standarde është e zgjedhur për nga natyra dhe nuk shton, zëvendëson, kufizon, paragjykon ose anashkalon Garancinë Ligjore.

Neni 14. Ligji dhe Juridiksioni i Zbatueshëm; zgjidhja jashtë gjykatës e mosmarrëveshjeve - Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve/Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në internet

14.1 Kontratat e blerjes të lidhura midis jush dhe shitësit rregullohen nga ligji italian. Për përdoruesit rregullisht jorezidentë në Itali do të zbatohen dispozita ndoshta më të favorshme dhe të detyrueshme të parashikuara nga ligji i vendit ku ata janë rezidentë të zakonshëm, dhe veçanërisht në lidhje me afatin e ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, për afatin. për t'i kthyer Produktet, në rast se Përdoruesi dëshiron ta ushtrojë këtë të drejtë, në metodat dhe formalitetet e komunikimit të kësaj të drejte dhe në garancinë e konformitetit ligjor.

14.2 Nëse jeni "konsumator" , për çdo mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin, ekzekutimin dhe interpretimin e këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes, Gjykata është vendi ku keni vendbanimin tuaj ose keni zgjedhur vendbanimin tuaj. Nëse ju jeni një "tregtar" për çdo mosmarrëveshje në lidhje me aplikimin, ekzekutimin dhe interpretimin e këtij dokumenti, Gjykata ku Shitësi ka selinë e tij të regjistruar në përputhje me dispozitat e nenit 1 më sipër do të ketë juridiksion të vetëm.

< p>14.3 Sipas nenit 141-sexies, presja 3 Dekreti Legjislativ i datës 6 shtator 2005 N. 206 (Kodi i Konsumatorit), Shitësi informon përdoruesin si konsumator fundor të cilin neni 3, presja 1, le. a) të Kodit të Konsumatorit, që, në rast se ka paraqitur një ankesë drejtpërdrejt te shitësi, si rezultat i së cilës nuk është arritur të zgjidhet mosmarrëveshja e lindur, Shitësi do të japë informacionin në lidhje me organizimin e Alternativës. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve për zgjidhjen jashtë gjykatës të mosmarrëveshjeve në lidhje me detyrimet që rrjedhin nga një kontratë e lidhur në përputhje me këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes (organizatat ADR, siç tregohet në nenin 141-bis dhe në vijim të Kodit të Konsumatorit), duke specifikuar gjithashtu nëse ajo dëshiron t'i përdorë ose jo këto organizata për të zgjidhur mosmarrëveshjen.

14.4 Për më tepër Shitësi ju informon si konsumator të cilin në nenin 3, presja 1, let. a) të Kodit të Konsumatorit se është krijuar një platformë evropiane për zgjidhjen online të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve (Platforma ODR). Konsumatori mund të shfletojë Platformën ODR në lidhjen e mëposhtme: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; përmes Platformës ODR, konsumatori mund të shohë listën e Organizatave ADR, të gjejë lidhjen që ridrejton në secilën faqe interneti dhe të fillojë një procedurë on-line për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në të cilat ai është i përfshirë.

14.5 Çfarëdo qoftë ajo. është rezultati i procedurës së zgjidhjes jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve në lidhje me marrëdhëniet e konsumit nëpërmjet përdorimit të procedurave të përcaktuara në Pjesën V, Titulli II-bis i Kodit të Konsumatorit, në çdo rast konsumatori ka gjithmonë të drejtën të sjellë ligje veprimi përpara Gjykatës kompetente.

14.6 Për çdo mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin, ekzekutimin dhe interpretimin e këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes, përdoruesi që banon në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian, përveç Italisë, mundet që të ketë gjithashtu aksesoni procedurën evropiane të vendosur për pretendimet e vogla, me Rregulloren (CE) N. 861/2007 të Këshillit, të datës 11 korrik 2007, me kusht që vlera e mosmarrëveshjes të mos kalojë 2,000.00 Euro, pa përfshirë interesat, të drejtat dhe shpenzimet. Teksti i rregullores mund të gjendet në faqen e internetit www.eur-lex.europa.eu.

Neni 15. Kujdesi ndaj klientit dhe ankesat

Ju mund të kërkoni informacione, të dërgoni komunikime, të kërkoni ndihmë ose të paraqisni ankesa duke kontaktuar Shërbimin e Klientit të Shitësit si më poshtë:

 • me email, duke shkruar në: [email protected]
 • me telefon, duke telefonuar: +39 02 87165556.

Shitësi do të trajtojë ankesat duke iu përgjigjur brenda 3 ditëve nga marrja.